Название статьи

СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИСТОРИИ ОБУЧЕНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ В «ДОЛГОМ» XIX В. В ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Автор/ы

П. Кадлец

Сведения об авторе/авторах

Петр Кадлец — DSc in Philosophy, Centre for Economic and Social History, Faculty of Arts, Остравский университет, Reální 5, 701 03 г. Острава, Чешская Республика. E-mail: petr.kadlec@osu.cz

Рубрика

Теория и история культуры

Год

2017

Номер журнала

Т. 46

Страницы

С. 8-26

Дата поступления статьи

01.08.2017

Дата публикации

15.12.2017

Индекс УДК

008

Индекс ББК

74 + 70

Аннотация

В статье представлены результаты изучения истории образования в Чешской Республике с конца XVIII в. по 1918 г. Внимание автора сосредоточено, прежде всего, на работах чешских исследователей, изданных после 1989 г., однако достаточное внимание уделено и предшествующим историческим трудам. Данная работа посвящена основополагающим исследовательским темам и областям изу-чения указанной проблематики. В статье прослеживаются ведущие направления исследований и их предполагаемые результаты. Также автор уделяет внимание так называемым «белым пятнам» (темам, чаще всего выходящим за рамки интересов исследователей) и возможным перспективам дальнейшего изучения образования в Чешских землях в избранный период. Целью автора является предоставление читателю комплексной информации и основного обзора состояния тематических исследований в Чешской Республике.

Ключевые слова

история образования, историография, XVIII–XX вв., исследования, Чехия.

Список литературы

1 Báhenská M. Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Čechách v 19. století. Praha: Libri Publ., 2005. 175 p.

2 Bogus M. Nauczyciele szkół ludowych Śląska Cieszyńskiego w XIX i na początku XX wieku. Czeski Cieszyn,Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im Jana Długosza w Częstochowie, 2013. 517 p.

3 Cach J. Výchova a vzdělání včeských dějinách: feudální společnost 1620–1848 (počínaje životem a dílem J. A. Komenského). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 265 p.

4 Černohorský Z. Vývoj učňovského školství v Československu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 179 p.

5 Černohorský Z. Dějiny zemědělského školství v Československu. Praha: SPN, 1980. 306 p.

6 Charouz J. Z. Brněnský alumnát: výchova a vzdělávání duchovenstva v Brně vetech 1807–1950. Brno: Biskupství brněnské, 2007. 92 p.

7 Chlup O. Vývoj pedagogických idejí vnovém věku. Brno: Filosofická fakulta, 1925. 203 p. 

8 Ebelová I. Židé a josefínské školské reformy. Židovští studenti na pražské univerzitě od osmdesátých let 18. století do rozdělení univerzity vroce 1882 // Český časopis historický. 2014. Vol. 112. № 4. P. 655–680.

9 Efmertová M.,Jakubec I., Josefovičová M. Vývoj pražské německé techniky (1863–1945) // Moderní dějiny: sborník k dějinám 19. a 20. století. 2006. Vol. 14. P. 5–50. 

10 Franěk O. Dějiny České vysoké školy technické v Brně. Brno: Vysoké učení technické v Brno, 1969. Vol. 1: do roku 1945. 415 p.

11 Gruber J. Politika odborného školství. Praha: Jan Laichter, 1913. Vol. 5: Kulturní, zvláště školské úkoly české politiky. P. 607–931. 

12 Halířová M. (ed.). Od početí ke školní brašně. Sborník z odborného semináře konaného 29–30. Května 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích. Pardubice: Východočeské muzeum v Pardubicích, 2008. 270 p.

13 Halířová M. Sociální patologie a ochrana dětství od dob osvícenství do roku 1914. Disciplinace jako součást ochrany dětství. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 282 p.

14 Hanzal J. Vzdělanost a lidová osvěta v počátcích národního obrození // Sborník historický. 1971. Vol. 18. P. 39–69. 

15 Hanzal J. Příspěvek k dějinám školství a jeho správy v Čechách v letech 1775–1848 // Sborník archivních prací. 1976. Vol. 26. P. 221–261.

16 Havránek J. a kol. Dějiny Univerzity Karlovy. Praha: Karolinum, 1997. Vol. 3:
1802–1990. 390 p.

17 Hulík V. Česká politika středoškolská. Praha: Jan Laichter, 1913. Vol. 5: Kulturní, zvláště školské úkoly české politiky. P. 434–606.

18 Hýbl F. (ed.). Učitelé — autoři učebnic a dětské literatury. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2004. 247 p.

19 Hýbl F. (ed.) Nám i budoucím: muzejní, osvětová a vlastenecká činnost učitelů. Přerov: Muzeum Komenského v Přerově, 2007. 332 p.

20 Jílek F., Lomič V. Dějiny Českého vysokého učení technického. Praha: České vysoké učení technické, 1973. Vol. 1/1. 595 p.

21 Kadlec P. Dějiny středního školství a vzdělanosti 19. a počátku 20. století v české a zahraniční historiografii // Historica: Revue pro historii a příbuzné vědy. 2011. Vol. 2. № 2. P. 199–218.

22 Kadlec P. Střední školy a jejich studenti: K formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2013. 430 p.

23 Kadlec P. Židé a předlitavské vysoké školství ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století // Židé a Morava XIX: devatenáctý svazek ediční řady Židé a Morava: kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 14.11.2012 / ed. Pálka P. Kroměříž: Muzeum Kroměřížska, 2013. P. 83–102. 

24 Kadlec P. Základní aspekty vývoje reálného školství na Moravě a ve Slezsku do počátku 20. století // Slezský sborník. 2014. Vol. 112. № 1. P. 23–68.

25 Kádner O. Dějiny pedagogiky. Praha: Česká grafická unie a. s., 1923. Vol. II/1–2. Vol. III/1. 515 p.; Praha: Česká grafická unie a. s., 1924. Vol. III/2. 358 p.; Praha: Dědictví Komenského. vol. III/3. 268 p.

26 Kádner O. Vývoj a dnešní soustava školství. Praha: Sfinx Bohumil Janda, 1929. Vol. I. 549 p.; Praha: Sfinx Bohumil Janda, 1931. Vol. II. 651 p.; Praha:Československá obec učitelská, 1933. vol. III. 500 p.; Praha: Sfinx Bohumil Janda, 1938. Vol. IV. 468 p.

27 Kafka F. (red.). Stručné dějiny University Karlovy. Praha: Universita Karlova, 1964. 345 p.

28 Kaiserová K., Kunštát M. (eds.). Hledání centra. Vědecké a vzdělávací instituce Němců v Čechách v 19. a první polovině 20. století. Ústí nad Labem: Albis international, 2011. 446 p.

29 Kasper T., Pánková M. a kol. Učitel ve střední a jihovýchodní Evropě. Profesionalizace učitelského vzdělávání: historické a systematické aspekty. Praha: Academia, 2015. 319 p.

30 Kasperová D. Historicko-pedagogický výzkum na stránkách časopisu Pedagogika vletech 1989–2014 // Pedagogika. 2015. Vol. 65. № 4. P. 349–371.

31 Kolejka J. Státní a piaristická gymnázia na Moravě a ve Slezsku 1774–1848 // Časopis Matice moravské. 1996. Vol. 115. № 2. P. 253–274.

32 Kolejka J. Vznik osmiletých gymnázií na Moravě a ve Slezsku 1849–1867 // Časopis Matice moravské. 1998. Vol. 117. № 1. P. 39–56.

33 Kopáč J. Dějiny české školy a pedagogiky v letech 1867–1914. Brno: Universita J. E. Purkyně v Brně, 1968. 131 p.

34 Koritenská P. Cesta dívek za vzděláním: dívčí školství v Hradci Králové a okolí od konce 60. let 19. století do 1. poloviny 20. století. Hradec Králové: Muzeum východních Čech v Hradci Králové, 2013. 127 p.

35 Kuzmin M. N. Vývoj školství a vzdělávání v Československu. Praha: Academia, 1981. 241 p.

36 Lenderová M. K hříchu i modlitbě. Žena v minulém století. Praha: Mladá fronta, 1999. 304 p.

37 Lenderová M., Rýdl K. Radostné dětství? Dítě v Čechách devatenáctého století. Praha: Paseka, 2006. 376 p.

38 Lenderová M., Jiránek T., Macková M. Zdějin české každodennosti. Život v 19. století. Praha: Karolinum, 2009. 430 p.

39 Lenderová M., Tinková D., Hanulík V. Tělo mezi medicínou a disciplínou. Proměny lékařského obrazu a ideálu těla a tělesnosti vdlouhém 19. století. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 641 p.

40 Lomič V., Horská P. Dějiny Českého vysokého učení technického. Praha: SNTL, 1979. 447 p.

41 Mádrová K. Pedagogové ve službách trůnu: privátní učitelé následníků trůnu Rakousko-Uherska. Praha: NLN, 2015. 239 p.

42 Machačová J. Rodina české inteligence v 19. století. Vzory chován, socializační cíle // Studie k sociálním dějinám 19. Století. 1993.Vol. 3. P. 7–64. 

43 Mezinárodní konference Všeobecné vzdělání pro všechny = International Conference Public Education For All. Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského, 2004. 275 p.

44 Minulost, současnost a budoucnost gymnazijního vzdělávání. Sborník referátů z konference konané ve dnech 24.–25. června 1999 v Jičíně. Semily: Státní okresní archiv, 2000. 255 p.

45 Navrátil J. a kol. Kapitoly z dějin olomoucké univerzity 1573–1973. Ostrava: Profil, 1973. 371 p.

46 Morkes F. Kapitoly o školství, o ministerstvu a jeho představitelích: období let 1848–2001. Praha: Pedagogické muzeum J. A. Komenského, 2002. 122 p.

47 Myška M. Podíl vyšších montanistických učilišť na formování technické inteligence v habsburské monarchii a v českých zemích // Časopis Matice moravské. 2005. Vol. 124. № 1. P. 119–154. 

48 Nejedlá D. Historická tematika na stránkách Pedagogiky v uplynulém padesátiletí // Pedagogika. 2000. Vol. 50. №. 4. P. 406–421.

49 Nešpor Z. R. Protestantské konfesionální školství v českých zemích v «dlouhém 19. století» // Sekularizace českých zemí v letech 1848–1914 / eds.Fasora L., Hanuš J., Malíř J. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. P. 103–132. 

50 Novotný M. a kol. Dějiny vyššího školství a vzdělanosti na jihu Čech od středověkých počátků do současnosti. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2006. 268 p.

51 Novotný M. Socioprofesní a teritoriální stratifikace českobudějovických vyšších a středních škol v první polovině 19. Století // Historická demografie. 2007. Vol. 31. P. 117–146. 

52 Novotný M. Dějiny školství a vzdělanosti v české marxistické historiografii. Proměny diskursu v české marxistické historiografii. Kapitoly z historiografie 20. Století / B. Jiroušek a kol. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2008. P. 365–379.

53 Pernes J. Kapitoly z dějin VUT v Brně 1899–2009. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Nakladatelství VUTIUM, 2009. 344 p. 

54 Pešek J., Svatoš M. (ed.). Škola a město. Sborník příspěvků zkonference «Škola a město» konané ve dnech 5.–6. října 1992. Praha: Karolinum, 1994. 244 p.

55 Pešek J. Židovští studenti pražských univerzit 1882–1939 // Pražský student: univerzitní studenti vdějinách Prahy / ed. Ratajová J. Praha: Scriptorium, 2008.
P. 69–80.

56 Piorecká K., Petrbok V. Vzdělání a osvěta v české kultuře 19. století. Praha: ÚČL AV ČR, 2004. 479 p.

57 Pokludová A. Formování inteligence na Moravě a ve Slezsku 1857–1910. Opava: Slezské zemské muzeum, 2008. 326 p. 

58 Pokorný J. Lidová výchova na přelomu 19. a 20. století. Praha: Karolinum, 2003. 243 p.

59 Rája M. V čele občanských elit: advokáti a společnost na Moravě v letech 1869–1914. Brno: Matice moravská, 2015. 393 p.

60 Rýdl K., Šmelová E. Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869–2011). Olomouc,: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 222 p.

61 Řezníčková K. Študáci a kantoři za starého Rakouska. České střední školy v letech 1867–1918. Praha: Libri, 2007. 215 p.

62 Strnad E. Vlastenecký učitel. Dokumenty a materiály kvývoji učitele vdobě obrození. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1955. 277 p.

63 Strnad E. Didaktika školy národní v 19. století. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 253 p.

64 Šafránek J. Za českou osvětu. Obrázky z dějin českého školství středního. Praha: J. Otta, 1898. 270 p.

65 Šafránek J. Školy české, obraz jejich vývoje a osudů. Praha: Matice česká, 1913.Vol. I. 323 p. 1918.Vol. II. 455 p.

66 Šišma P. Učitelé na německé technice v Brně 1849–1945. Praha: Společnost pro dějiny věd a techniky, 2004. 205 p. 

67 Trojan J. Kantoři na Moravě a ve Slezsku v 17.–19. století. Jejich sociální postavení, společenská funkce a význam ve vývoji národní hudební kultury. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost, 2000. 671 p. 

68 Veselá Z. Česká střední škola od národního obrození do druhé světové války. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1972. 113 p.

69 Veselá Z. Dokumenty zvývoje české střední školy 1849–1939. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 147 p.

70 Veselá Z. Pedagogika 19. století. Brno: Masarykova univerzita, 1990. 158 p.

71 Vošahlíková P. Rákoska v dílně lidskosti. Česká škola v 19. století očima účastníků. Praha: Academia, 2016. 309 p.

72 Vyskočil A. C. K úředník ve zlatém věku jistoty. Praha: Historický ústav, 2009. 367 p.

PDF-файл

 Скачать

Иллюстрации