← Назад

Название статьи: ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧЕШСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА НЕ ЧЕХАМИ В XIV–XVII вв.
Автор(ы): Индыченко А. А.
Рубрика: ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ
Год: 2013
Номер журнала: XXX
Страницы: 50-57
Индекс УДК:
Индекс ББК:
Аннотация: В статье анализируются различные подходы к исследованию функционирования чешского литературного языка за пределами этнической территории и чешского влияния на иные письменные традиции в связи с необходимостью построения теоретического базиса для конкретных исследований в области межславянских языковых контактов.
Ключевые слова: чешский литературный язык, языковые контакты, заимствование, интерференция, языковая гибридизация, лингвистический функционализм, междисциплинарный подход
Cписок литературы: 1 Будилович А. C. Общеславянский язык в ряду других общих языков древней и новой Европы. Варшава: Тип. М. Земкевич, 1892. Т. 2. 451 c. 2 Виноградов В. В. О новых исследованиях по истории русского литературного языка // Вопросы языкознания. 1969. № 2. 3 Запольская Н. Н. Общий славянский литературный язык. Типология лингвистической реф¬лексии. М.: Индрик, 2003. 242 c. 4 Лифанов К. В. Генезис словацкого литературного языка. Muenchen: Lincom Europa, 2001. 234 c. 5 Первольфъ I. Славянская взаимность с древнhйшихъ временъ до XVIII вhка. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1874. 296 c. 6 Толстой Н. И. Slavia orthodoxa и slavia latina — общее и различное в литературно-языковой ситуации // Вопросы языкознания. 1997. № 2. С. 16–23. 7 Толстой Н. И. Slavia orthodoxa и slavia latina — общее и различное в литературно-языковой ситуации // Вопросы языкознания. 1997. № 2. 8 Толстой Н. И. Взаимоотношение локальных типов древнеславянского литературного языка (вторая половина XVI–XVII вв.) // Славянское языкознание. V международный съезд славистов. М.: Изд. АН СССР, 1963. 9 Толстой Н. И. Сла¬вянские литературные языки и их отношение к другим языковым идиомам (стратам). Опыт сравнительного рассмотрения // История и структура славянских литературных языков. М.: Наука, 1988. С. 6–27. 10 Широкова А. Г., Нещименко Г. П. Становление литературного языка чешской нации // Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков. М.: Наука, 1978. 11 Czambel S. Slováci a ich reč. V Budapešti, 1903. 223 s. 12 Havránek B. Vývoj spisovného jazyka českého // Československá vlastivěda. Praha: Sfinx, 1936. S. 1–144. 13 Jakobson R. Slezskopolská cantilena inhonesta ze začátku XV století // Národopísný věstník československý. Praha, 1934–1935. XXVII–XXVIII. S. 56–84. 14 Jansen O. (Jakobson R.) Český podíl na církevněslovanské kultuře // Co daly naše země Evropě a lidstvu. Praha: Evropský literární klub, 1940. S. 9–20. 15 Jireček J. O zvláštnostech češtiny ve starých rukopisech moravských // Rozpravy královské české společnosti nauk, VII. Reihe. 2. Band. 16 Macůrek J. K dějinám česko-ukrajinských a česko-rumunských vztahů 2 pol. 14 a 1 pol. 15 století // Slovanské historické studie III. Praha, 1960. S. 127–182. 17 Macůrek J., Rejnuš M. K otázce spisovné češtiny v Polsku v 15 a poč. 16 století // Slovanské historické studie IV. 1961. S. 163–261. 18 Maсůrek J. Česká a ukrajinská listina 2 poloviny 15 století // Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. 1968, S. 125–140. 19 Maсůrek J. Po stopách spisovné češtiny v jihozapadní Ukrajině koncem 14 a v 1 polovině 15 století // Závodský A. (ed.): Franku Wollmanovi k sedmde-sátinám. Praha, 1958. S. 42–63. 20 Nehring W. O psalterzu floryańskim łacińsko-polsko-niemieckim w szczególności o polskim jego dziale. Poznań: Księgarnia Jana Konst. Župańskiego, 1871. 21 Nitsch K. Pochodzenie polskiego języka literackiego // Pochodzenie polskiego języka literac¬kiego. Wrocław: Zakład im. Ossolinskich, 1956. S. 7–17. 22 Novák Ľ. Čeština na Slovensku a vznik spisovnej slovenčiny // Slovenské pohľady. 1938. Č. 4. S. 220–222. 23 Novák Ľ. Čeština na Slovensku a vznik spisovnej slovenčiny // Slovenské pohľady. 1938. Č. 5. S. 281–287. 24 Pochodzenie pol¬skiego języka literackiego. Wrocław: Zakład im. Ossolinskich, 1956. 25 Pražák A. Češi a Slováci. Literárně dějepisné poznámky k československému poměru. Praha, Státní nakladatedství, 1929. 26 Šlosar D., Večerka R., Dvořák J., Malčík P. Spisovný jazyk v dějinách české společnosti. Brno: HOST, 2009. 27 Stanislav J. Zur Frage der Slowazismen in der alttschechischen Denkmälern // Zeitschrift für Slawistik. 1956. Bd. I. Heft 4. C. 58–70; 1957. Bd. II. Heft I. S. 37–51. 28 Stieber Zd. Uwagi o pochodzeniu polskiego języka literackiego // Język polski. 1950. XXX. S. 161–165. 29 Thomason S., Kaufman T. Language contact, creolization, and genetic linguistics. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press, 1988. 30 Verkholantsev Ju. Ruthenica Bohemica: Ruthenian Translations from Czech in the Grand Duchy of Lithuania and Poland. Wien–Berlin: Lit Verlag, 2008. 215 p.
PDF файл:   Скачать